Stilton: Day 4

Stilton! Day 4! Still no blue’ing…